Disclaimer

Deze website is met grote zorg samengesteld door VOOROP©. Niettemin kunnen zich incidenteel onvolkomenheden voordoen en is de vermelde informatie aan wijzigingen onderhevig. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Zowel VOOROP© als haar groepsmaatschappijen en partners zijn niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website.

De informatie op deze website dient alleen voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van VOOROP©. Afdrukken van pagina’s is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Zonder schriftelijke toestemming van VOOROP© mag niets van deze website worden gekopieerd, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier.

Op deze website wordt in een aantal gevallen om uw persoonlijke gegevens gevraagd, zodat dienstverlening op maat kan worden verzorgd. Wat betreft de registratie van deze gegevens wordt geconformeerd aan de Wet Persoonsregistraties. Zowel VOOROP© als haar groepsmaatschappijen en partners kunnen niet instaan voor privacy-bescherming van websites (derden) waarnaar gelinkt wordt.

Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande (schriftelijke) aankondiging worden gewijzigd. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet gecontroleerd of goedgekeurd. VOOROP© en haar groepsmaatschappijen en partners aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.